Loader Logo
Menu
Prihlásenie / Registrácia

Podmienky ochrany osobných údajov v systéme LURITY

prevádzkovanom spoločnosťou LURITY, s.r.o so sídlom Bajzová 12, 82108 Bratislava, IČO: 50 641 905, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 116480/B (ďalej len „ Prevádzkovateľ“).

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Podmienky ochrany osobných údajov používateľov v systéme LURITY (ďalej len „OP Súkromie“) upravujú pravidlá nakladania s osobnými, kontaktnými a biometrickými údajmi Používateľov a tiež upravujú pravidlá používania cookies Prevádzkovateľom.

2.Ochrana osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený od Používateľov požadovať niektoré osobné údaje pre účely ich evidovania, vedenia ich používateľských profilov a plnenia dohodnutých povinností Prevádzkovateľom. Odovzdanie týchto osobných údajov zo strany Používateľa nie je povinné, bez neho však nemusia byť poskytnuté služby subjektu osobných údajov, ktorý ich Prevádzkovateľovi odmietne odovzdať.

2.2 Prevádzkovateľ je zároveň oprávnený od Používateľov požadovať osobné údaje spadajúce do osobitnej kategórie osobných údajov (tzv. biometria) v zmysle §13 písm. Zákona o ochrane osobných údajov za účelom ich identifikácie a prihlasovania do systému LURITY. Prevádzkovateľ má na tento účel potrebné potvrdenie o osobitnej registrácií z Úradu na ochranu osobných údajov SR. Odovzdanie týchto osobných údajov zo strany Používateľa nie je povinné, bez neho však nemusia byť poskytnuté služby subjektu osobných údajov, ktorý ich Prevádzkovateľovi odmietne odovzdať.

2.3 Prevádzkovateľ postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov a iných právnych predpisov.

2.4 Za osobný údaj sa v zmysle § 4 písm. (1) Zákona o ochrane osobných údajov považuje údaj týkajúci sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

3. Nakladanie s osobnými údajmi

3.1 Potvrdením týchto Podmienok ochrany osobných údajov (ďalej len „Podmienky“) dáva Používateľ Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu akom ich zadal pri registrácií alebo neskôr vyplnil vo svojom osobnom profile v systéme LURITY:

- Meno a priezvisko

- Mobilné telefónne číslo

- Emailová adresa

- Obrazový záznam tváre

- Dátum narodenia a pohlavie

za účelom vytvorenia Vašho osobného profilu, pre účely identifikácie a prihlasovania do častí systému LURITY a poskytovania interaktívnych reklamných služieb LURITY.

3.2 Potvrdením lokalizačných služieb dáva Používateľ Prevádzkovateľovi súhlas na zber a priradzovanie lokalizačných údajov k jeho osobnému profilu v systéme LURITY.

3.3 Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy a UUID zariadení Používateľov, a to výhradne pre účely evidencie prístupu do systému LURITY. IP adresy a UUID nie sú poskytované tretím osobám.

3.4 Prevádzkovateľ používa cookies na účely uľahčenia používania systému LURITY Používateľmi,

prihlasovanie do systému LURITY a na vyhodnocovanie návštevnosti stránok individuálnymi

Používateľmi. Platnosť cookies je jeden rok od ich prijatia Používateľom. Po uplynutí tejto doby je Používateľ požiadaný o opätovné potvrdenie uloženia cookies do svojho prehliadača.

3.5 Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu právnych predpisov, nakoľko ich používanie nespôsobuje zhromažďovanie osobných údajov a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý Používateľ tým, že prezerá webstránky LURITY súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti je Používateľ upozornený aj pri návšteve webstránok LURITY a svoj súhlas udeľuje tým, že ďalej prezerá webstránky LURITY. Ak Používateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Používateľ je oprávnený prijatie cookies odmietnuť. V tomto prípade bude Požívateľ stránky Portálu naďalej oprávnený navštevovať, avšak môže to znamenať zníženie komfortu užívania systému LURITY.

3.6 Súbory cookies sa ukladajú sa do zariadenia Používateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Cookies umožňujú lepšie zhromažďovanie informácií o používaní stránok Portálu. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme osobné informácie Používateľov. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby Používateľa pri jeho ďalšej návšteve webstránok LURITY. Ponuka väčšiny prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení a teda prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookies, prezeranie súborov cookies, povolenie súborov cookies atď.

3.7 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vlastnými prostriedkami a taktiež prostriedkami tretích strán (tzv. cloud), pričom na ich ochranu sú použité mechanické, elektronické a organizačné prostriedky zabezpečenia (najmä obmedzenie vstupu do priestorov, v ktorých sa nachádzajú nosiče s osobnými údajmi, nastavenie prístupových správ k dátovým úložiskám, bezpečnostný software vrátane antivíru, SSL protokol).

3.8 Používateľ zodpovedá za správnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov a Prevádzkovateľ sa bude na správnosť týchto údajov spoliehať.

3.9 Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo nepravdivých osobných údajov v registračnom formulári, ktorého súčasťou sú tieto Podmienky alebo následne pri ich editácií v osobnom profile.

3.10 Používateľ dáva súhlas s Podmienkami OP Súkromie na dobu neurčitú a je vecne a teritoriálne neobmedzený.

3.11 Používateľ môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať zaslaním písomného oznámenia LURITY na adresu spoločnosti uvedenú vyššie alebo vymazaním svojho konta cez web rozhranie alebo cez mobilnú aplikáciu otvorením profilu, stlačením tlačítka “Delete account“ a potvrdením voľby.

4. Zasielanie obchodných oznámení

4.1 Prevádzkovateľ zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy Používateľov získané v súvislosti s registráciou Používateľa ako aj vedením jeho používateľského účtu. Potvrdením týchto Podmienok dáva Používateľ súhlas so zasielaním reklamných a propagačných emailov so službami Prevádzkovateľa alebo službami jeho obchodných partnerov na Používateľom vyplnenú emailovú adresu.

4.2 Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Používateľovi možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných oznámení na ním zadanú e-mailovú adresu, a to pri prvej registrácii do systému LURITY, v osobnom profile Používateľa a následne v každom jednotlivom obchodnom oznámení. Odmietnutie ďalšieho zasielania oznámení je pre Používateľa zadarmo, s výnimkou výdavkov na internetové pripojenie a dátové prenosy.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Toto znenie OP Súkromie je účinné od 1.9.2017.

5.2 Tieto OP Súkromie sú Používateľom poskytnuté v podobe umožňujúcej vytvorenie ich kópie pre vlastnú potrebu formou skopírovania textu, stiahnutia webstránky alebo vytvorením printscreenu. Používatelia nie sú oprávnení zverejňovať tieto OP Súkromie na svojich vlastných internetových stránkach v rovnakej alebo pozmenenej podobe alebo ich využívať

pre iné účely než pre ktoré podľa týchto OP Súkromie slúžia.

Stránka používa cookies potrebné na poskytovanie funkčnosti stránky a vylepšovanie používateľskej skúsenosti. Ďalším prehliadaním webu súhlasíte s používaním súborov cookies v zmysle Ochrane súkromia.
súhlasím