NA ZÁKLADE AKÉHO NARIADENIA JE TÁTO INFORMAČNÁ POVINNOSŤ?
V zmysle článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) (ďalej len „Informačná povinnosť“)

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:
LURITY, s.r.o., sídlo: Bajzova 12, 82108 Bratislava, IČO: 50 641 905, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 116480/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
KONTAKT: hello@lurity.com | +421 800 232 710

NA KOHO SA V PRÍPADE DOTAZOV MÔŽEM OBRÁTIŤ?
Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. V prípade dotazov alebo otázok k ochrane Vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu Prevádzkovateľa:

Meno a priezvisko: Adriana Tiefenbachová

Kontaktné údaje: adriana.tiefenbachova@lurity.com | +421 800 232 710

PRE KOHO JE TÁTO INFORMAČNÁ POVINNOSŤ URČENÁ?
Táto informačná povinnosť je určená:
    • návštevníkom verejných priestorov, kde Prevádzkovateľ vykonáva monitorovanie prostredníctvom kamerového systému (ďalej len „Návštevník verejných priestorov“),
    • fyzickým osobám – inzerentom registrujúcim svoju reklamnú kampaň v systéme LURITY (ďalej len „Inzerent“) alebo
    • fyzickým osobám, ktorých inzerent poveril registrovať reklamnú kampaň v systéme LURITY (ďalej len „Osoba poverená inzerentom“).
    • fyzickým osobám – dodávateľom alebo odberateľom, ktoré vstupujú alebo vstúpili s Prevádzkovateľom do záväzkovoprávneho vzťahu (ďalej len „Dodávatelia/Odberatelia“)
    • fyzickým osobám, ktorých Dodávateľ poveril vstúpiť do záväzkovoprávneho vzťahu v mene Dodávateľa (ďalej len „Osoba poverená dodávateľom/odberateľom“)
    • návštevníkom webových stránok, kde Prevádzkovateľ používa cookies potrebné na poskytovanie funkčnosti stránky a vylepšovanie používateľskej skúsenosti (ďalej len „Návštevník webovej stránky“).
    • Iným dotknutým osobám, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe osobitného právneho predpisu alebo oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (odosielatelia a prijímatelia korešpondencie Prevádzkovateľa; uchádzači o zamestnanie; dotknuté osoby, ktoré vykonávajú svoje práva podľa GDPR)

V AKÝCH SITUÁCIÁCH MOJE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVATE?
Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel.
Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:
    • Ak ste Návštevníkom verejných priestorov v ktorých vykonávame monitorovanie prostredníctvom kamerového systému, Vaše osobné údaje spracúvame výlučne za účelom aplikovaného výskumu z oblasti marketingu, tzv. tvorba agregovaných anonymných štatistík výkonnosti off-line reklamných kampaní.
    • Ak ste Návštevníkom webových stránok, Vaše osobné údaje spracúvane na základe oprávneného záujmu na sledovaní návštevnosti webovej stránky Prevádzkovateľa.
    • Ak ste odosielateľom a prijímateľom korešpondencie Prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitného právneho predpisu.2
    • Ak ste dotknutou osobou vykonávajúcou svoje práva podľa GDPR, Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na dosiahnutí súladu s GDPR.
    • Ak ste Inzerentom, pri registrácií Vašej reklamnej kampane v systéme LURITY je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia zmluvy medzi Vami (dotknutou osobou) a Prevádzkovateľom. Tieto osobné údaje používame výhradne pre účely plnenia zmluvných povinností, medzi ktoré patrí aj poskytnutie zákazníckej podpory.
    • Ak ste Osobou poverenou inzerentom, pri registrácii reklamnej kampane Inzerenta v systéme LURITY je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je plnenie zmluvy medzi inzerentom a Prevádzkovateľom. Tieto osobné údaje používame výhradne pre účely plnenia zmluvných povinností, medzi ktoré patrí aj poskytnutie zákazníckej podpory.
    • Ak ste Dodávateľom/Odberateľom, pri uzatváraní záväzkovoprávneho vzťahu a po uzavretí záväzkovoprávneho vzťahu je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia zmluvy medzi Vami (dotknutou osobou) a Prevádzkovateľom. Tieto osobné údaje používame výhradne pre účely plnenia zmluvných povinností, medzi ktoré patrí aj poskytnutie zákazníckej podpory.
    • Ak ste Osobou poverenou dodávateľom/odberateľom, pri uzatváraní záväzkovoprávneho vzťahu a po uzavretí záväzkovoprávneho vzťahu je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je plnenie zmluvy medzi dodávateľom/odberateľom a Prevádzkovateľom.
    • Ak ste prijímateľom alebo odosielateľom korešpondencie Prevádzkovateľa Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitného právneho predpisu.2
    • Ak ste Návštevníkom webových stránok Prevádzkovateľa Vaše osobné údaje spracúvane na základe oprávneného záujmu na sledovaní návštevnosti webovej stránky Prevádzkovateľa.
    • Ak ste uchádzačom o zamestnanie u Prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitných právnych predpisov.3
    • Ak ste dotknutou osobou vykonávajúcou svoje práva podľa GDPR, Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na dosiahnutí súladu s GDPR.


2 zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení; zákon č. 55/2017 Z. z.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O MNE SPRACÚVATE?
Vaše osobné údaje spracúvame v týchto prípadoch a v tomto rozsahu:
    • Ak ste Návštevníkom verejných priestorov, spracúvame o Vás nasledovné osobné údaje:
    1. Odhad veku a pohlavia na základe tvárových čŕt; 
    2. Čas začiatku interakcie a čas ukončenia Vašej interakcie s reklamnou obrazovkou;
    3. Vzdialenosť Vašej tváre od zariadenia;
Pri spracúvaní týchto osobných údajov nezisťujeme Vašu totožnosť. Údaje používame výhradne na  štatistické účely.
Tieto údaje sú uložené na serveri nášho poskytovateľa servera, ktorý spĺňa medzinárodné bezpečnostné normy, a to najviac po dobu 180 dní.
    • Ak ste Inzerentom alebo Osobou poverenou Inzerentom, pri Vašej registrácií do systému LURITY bežné osobné údaje, najmä kontaktné údaje ako meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa.
    • Ak ste Dodávateľom/Odberateľom alebo Osobou poverenou dodávateľom/odberateľom, pri uzatváraní záväzkovoprávnych vzťahov a po uzavretí záväzkovoprávnych vzťahov s Prevádzkovateľom spracúvame všetky Vaše osobné údaje potrebné na uzavretie záväzkovoprávnych vzťahov (bežné osobné údaje – kontaktné a identifikačné údaje) a iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu záväzkovoprávnych vzťahov.
    • Ak ste prijímateľom a/alebo odosielateľom korešpondencie Prevádzkovateľa, spracúvame o Vás Vaše bežné osobné údaje ako sú titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a iné údaje nevyhnutné na plnenie našich povinností podľa osobitných právnych predpisov.2
    • Ak ste Návštevníkom webovej stránky, spracúvame vašu IP adresu a súbory cookies.
    • Ak ste uchádzačom o zamestnanie u Prevádzkovateľa, spracúvame o Vás bežné osobné údaje, najmä kontaktné údaje a osobné údaje uvedené v životopise a/alebo motivačnom liste.
    • Ak ste dotknutou osobou vykonávajúcou svoje práva podľa GDPR u Prevádzkovateľa, spracúvame o Vás osobné údaje nevyhnutné na vedenie evidencie a plnenie povinností podľa GDPR (bežné osobné údaje – identifikačné údaje, kontaktné údaje a pod.) a iné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci Vašej žiadosti.


2 zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PO AKÚ DOBU MOJE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVATE?
Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie uvedených účelov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.
V prípade ak ste návštevníkov verejných priestorov v ktorých vykonávame monitorovanie prostredníctvom kamerového systému, tieto údaje sú uložené na serveri nášho poskytovateľa servera, ktorý spĺňa medzinárodné bezpečnostné normy, a to najviac po dobu 180 dní.

Z AKÝCH ZDROJOV MOJE OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?
Ak ste Návštevníkom verejných priestorov, zdrojom Vašich osobných údajov sú inteligentné reklamné obrazovky.
V ostatných prípadoch spracúvame údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce alebo nám ich poskytla iná osoba Inzerenta.

KTO JE PRÍJEMCOM MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Dávame do pozornosti, že osobné údaje o Návštevníkoch verejných priestorov neposkytujeme iným subjektom než našim sprostredkovateľom (poskytovateľovi servera a programátorom). Tieto osobné údaje sa používajú na tvorbu anonymných štatistík vzhliadnutí reklamných kampaní. Anonymné štatistiky vzhliadnutí reklamných kampaní poskytujeme našim klientom (inzerentom). Anonymné štatistiky neobsahujú žiadne Vaše osobné údaje, iba agregované a anonymizované štatistické údaje, z ktorých Vás nie je možné nijak identifikovať.
Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
    • Poskytovateľovi servera – spoločnosti DigitalOcean EU B.V. - Zweigniederlassung Deutschland;
    • Programátorom, ktorí vykonávajú vývoj a údržbu zdrojového kódu softvéru.
    • v nevyhnutnom rozsahu iným subjektom v prípadoch, kedy nám povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov.
V ostatných prípadoch (ak sa nejedná o návštevníkov verejných priestorov) Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
    • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizácie zmluvných vzťahov (poskytovateľovi servera, externej účtovníckej firme, programátorom a pod.)
    • iným subjektom v prípadoch, kedy nám povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov.

PRENÁŠATE MOJE OSOBNÉ ÚDAJE AJ DO TRETÍCH KRAJÍN?
Vaše osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín mimo EÚ.

AKÉ SÚ MOJE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
    • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame.
    • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
    • právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
    1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
    2. v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme oprávnený spracúvať predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;
    3. namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
    4. namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
    5. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
    6. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
    7. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.
    • právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
    1. popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
    2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
    3. prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
    4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
    • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe
    1. vášho súhlasu alebo
    2. je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,
a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
    • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
    • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.
Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná Prevádzkovateľovi preukázať svoju totožnosť.


1 zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v platnom znení.; smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky; prílohy č. 1 k smernici Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky.

2 zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení; zákon č. 55/2017 Z. z.