Loader Logo
Menu

Všeobecné obchodné podmienky LURITY, s.r.o

1. Definície pojmov

LURITY“ spoločnosť LURITY, s.r.o so sídlom na Zámocká 36, 81101 Bratislava, IČO: 50641905, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 116480/B ako prevádzkovateľ Reklamnej platformy LURITY

Reklamná platforma“ je online reklamná platforma, ktorá slúži na správu a šírenie reklamy prostredníctvom Reklamných zariadení, a tiež slúži na inkasovanie finančných prostriedkov za služby šírenia reklamy;

Webstránka LURITY “ je online prezentácia produktov LURITY a Reklamných zariadení pripojených do Reklamnej platformy, ktorá je dostupná na https://www.lurity.com

Administračné rozhranie“ je online rozhranie Reklamnej platformy LURITY dostupné na https://admin.lurity.com slúžiace na šírenie inzercie alebo správu Reklamných zariadení;

Mediálny priestor“ je celkový časový priestor na Reklamných zariadeniach ktorý je možný použiť na šírenie reklamného obsahu. Tento časový priestor je zhodný s otváracími hodinami prevádzky, v ktorej je Reklamné zariadenie umiestnené;

Privátny mediálny priestor“ je vyhradený časový priestor na Reklamných zariadeniach slúžiaci na výhradne šírenie vlastného reklamného obsahu Partnera;

Verejný mediálny priestor“ je vyhradený časový priestor na Reklamných zariadeniach slúžiaci na šírenie reklamy Inzerentov prostredníctvom Reklamnej platformy;

Reklamné zariadenie“ tvorí súbor komponentov obrazovka, kamera a počítač s LURITYOS ktoré je možné ako celok pripojiť do Reklamnej platformy;

LURITYOS“ aplikačné vybavenie Reklamných zariadení od LURITY, ktoré umožňuje prepojenie s Reklamnou platformou, zobrazovanie reklamy, rozpoznávania tvárí, prípadne ďalšie funkcie;

Partner“ sa rozumie subjekt, právnická alebo fyzická osoba, ktorý môže byť v roli Inzerenta alebo Predajcu;

Inzerent“ sa rozumie Partner, ktorý šíri svoju reklamu prostredníctvom Reklamnej platformy LURITY;

Predajca“ sa rozumie Partner, ktorý disponuje Reklamným zariadením s voľným mediálnym priestorom, ktorý má záujem predať Inzerentom cez Reklamnú platformu LURITY;

LURITCOIN“ slúži ako virtuálne kreditné platidlo v rámci Reklamnej platformy. LURITCOIN je možné nakúpiť od LURITY alebo zarobiť predajom mediálneho priestoru cez Reklamnú platformu LURITY;

Administrátor“ je pracovník LURITY poverený technickou alebo obchodnou podporou Používateľov a Partnerov;

Používateľ“ je fyzická osoba zastupujúca právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa a konajúca v jeho mene a na jeho účet;

Voucher“ je virtuálny kupón slúžiaci na propagáciu Reklamnej platformy prostredníctvom zľavy na reklamnú kampaň;

2. Úvodné ustanovenia

2.1.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky používania Reklamnej platformy LURITY (ďalej len „VOP“) vydáva spoločnosť LURITY, s.r.o so sídlom na Zámocká 36, 81101 Bratislava, IČO: 50641905, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 116480/B ako prevádzkovateľ Reklamnej platformy LURITY (ďalej len „LURITY“) a upravujú práva a povinnosti medzi LURITY, Používateľom a Partnermi, vznikajúce pri používaní Reklamnej platformy LURITY

2.2.

Pokiaľ Používateľ alebo Partner nesúhlasí s akýmikoľvek obchodnými podmienkami LURITY, potom systém LURITY nie je oprávnený používať a mal by ukončiť používanie Systému LURITY. Prístup Používateľa alebo Partnera k systému LURITY môže byť v takej situácii zamedzený. Ak je Používateľ alebo Partner nespokojný s akúkoľvek časťou systému LURITY alebo jej funkcionalitou alebo so službami LURITY, potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať systém LURITY používať.

3. Registrácia a správa osobného účtu Používateľa

3.1.

K používaniu systému LURITY (okrem jeho webovej časti dostupnej verejne na adrese https://www.lurity.com) sú oprávnení iba Používatelia, ktorí sa vopred registrovali vyplnením osobných údajov pri vytvorení osobného účtu a odsúhlasili:

a. Všeobecné obchodné podmienky

b. Obchodné podmienky - Inzerenti ak je zámerom Partnera inzerovať cez Reklamnú platformu

c. Obchodné podmienky - Predajcovia ak je zámerom Partnera predávať mediálny priestor

d. Ochrana súkromia ktoré obsahujú informačnú povinnosť LURITY v súvislosti s GDPR

3.2

Potvrdením týchto VOP Používateľ potvrdzuje a zaručuje sa, že je podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny svojho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s LURITY uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VOP. Ak používa Používateľ systém LURITY ako zástupca inej osoby potom potvrdením týchto VOP potvrdzuje a zaručuje sa, že je platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať. Pokiaľ nie je Používateľ podľa krajiny svojho občianstva alebo rezidencie plnoletý alebo oprávnený LURITY uzavrieť zmluvu na základe týchto VOP bez súhlasu zástupcu, potom potvrdením týchto VOP potvrdzuje a zaručuje sa, že má súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie systému LURITY a potvrdenie a akceptovanie týchto VOP. Používateľ zároveň potvrdzuje a zaručujete sa, že je schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VOP.

3.3.

Na základe registrácie a vytvorenia osobného účtu je Používateľovi, spĺňajúcemu všetky uvedené podmienky, poskytnutý prístup do administračného rozhrania systému LURITY, v rámci ktorého môže spravovať svoje identifikačné údaje v rámci osobného účtu a ďalšie nastavenia.

3.4.

Používateľom vytvorený osobný účet v systéme LURITY bude zabezpečený email a SMS overovaním (alebo alternatívne telefonickým overením).

3.5.

LURITY je oprávnené overiť pravdivosť mobilného telefónneho čísla zaslaním overovacej sms a taktiež overiť pravdivosť emailovej adresy zaslaním overovacieho emailu.

3.6.

Registráciou a vytvorením osobného účtu Používateľ súhlasí s tým a bude zodpovedný:

a. za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii a v súvislosti s užívaním systému LURITY;

b. za zachovanie presnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informácii;

c. osobné vykonanie všetkých opatrení na zabezpečenie ochrany svojho účtu.

3.7.

Používateľ zodpovedá za správnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov, ktoré uvedie pri registrácií alebo následne vyplní v osobnom účte LURITY sa bude na správnosť týchto údajov spoliehať.

3.8.

LURITY nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo nepravdivých osobných alebo iných údajov v registračnom formulári, ktorého súčasťou sú tieto VOP alebo následne pri ich editácií osobného účtu. V prípade ak v dôsledku uvedenia nesprávnych alebo nepravdivých osobných alebo iných údajov v registračnom formulári alebo neskôr pri editácii osobného účtu vznikne škoda akejkoľvek tretej osobe, je za túto škodu zodpovedný iba Používateľ. V prípade ak bude LURITY v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo nepravdivých osobných alebo iných údajov uložená povinnosť nahradiť škodu tretej osobe, Používateľ sa zaväzuje LURITY v plnom rozsahu nahradiť všetky s tým súvisiace výdavky, vrátane prostriedkov potrebných na náhradu škody tretej osobe.

3.9.

Pokiaľ Používateľ umožní tretím osobám využívať systém LURITY prostredníctvom svojho osobného účtu, zodpovedá za to, že sa takéto tretie osoby budú pri používaní systému LURITY riadiť týmito VOP. Porušenie týchto VOP týmito osobami sa bude považovať za porušenie týchto VOP Používateľom.

3.10.

LURITY nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Používateľovi alebo Partnerovi v súvislosti s narušením bezpečnosti osobného účtu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k používateľskému účtu.

3.11.

Používateľ je oprávnený mať v systéme LURITY iba jeden osobný účet, ku ktorému však môže mať priradených viacero účtov spoločností (tzv. Partnerov), ktoré zastupuje. Unikátnosť osobného účtu ju zabezpečená mobilným telefónnym číslom alebo emailovou adresou správou Používateľa.

4. Registrácia a správa podnikateľského účtu Partnera

4.1.

Používateľ je oprávnený zaregistrovať Partnera, ktorého zastupuje, do systému LURITY a vytvoriť mu podnikateľský účet.

4.2.

Potvrdením týchto VOP a vytvorením podnikateľského účtu Používateľ potvrdzuje a zaručuje sa, že je podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny svojho občianstva alebo rezidencie, oprávnený v mene Partnera uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VOP a vytvorením podnikateľského účtu Partnera. Používateľ vytvárajúci podnikateľský účet pre Partnera týmto potvrdzuje a zaručuje sa, že je platne a účinne oprávnený Partnera zastupovať a konať v jeho mene. Používateľ zároveň potvrdzuje a zaručujete sa, že Používateľ a Partner je schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VOP.

4.3.

Na základe registrácie Partnera, ktorá spĺňa všetky uvedené podmienky, bude Používateľovi umožnený prístup do podnikateľského účtu Partnera, v rámci ktorého môže spravovať jeho identifikačné údaje a ďalšie nastavenia.

4.4.

Registráciou a vytvorením podnikateľského účtu Používateľa Partner súhlasia s tým a budú zodpovední:

a. za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii a v súvislosti s užívaním systému LURITY;

b. za zachovanie presnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informácii;

4.5.

Používateľ a Partner zodpovedajú za správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov, ktoré boli uvedené pri registrácií Partnera, alebo následne editované v podnikateľskom účte Partnera a LURITY sa bude na správnosť týchto údajov spoliehať.

4.6.

LURITY nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo nepravdivých osobných alebo iných údajov v registračnom formulári, ktorého súčasťou sú tieto VOP alebo následne pri ich editácií v podnikateľskom účte Partnera. V prípade ak v dôsledku uvedenia nesprávnych alebo nepravdivých osobných alebo iných údajov v registračnom formulári alebo neskôr pri ich editácii v podnikateľskom účte Partnera vznikne škoda akejkoľvek tretej osobe, je za túto škodu zodpovedný výhradne Používateľ a Partner. V prípade ak bude LURITYovi v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo nepravdivých osobných alebo iných údajov uložená povinnosť nahradiť škodu tretej osobe, Používateľ a Partner sa zaväzujú LURITYovi v plnom rozsahu nahradiť všetky s tým súvisiace výdavky, vrátane prostriedkov potrebných na náhradu škody spôsobenej tretej osobe.

4.7.

LURITY nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by mohli Partnerovi vzniknúť v súvislosti s úkonmi Používateľa alebo tretích osôb v podnikateľskom účte Partnera.

4.8.

Používateľ, ktorý ako prvý zaregistroval podnikateľský účet Partnera získava automaticky majiteľské práva k účtu (tzv. „Owner“), ktoré mu umožňuje naplno spravovať podnikateľský účet Partnera. Používateľ s majiteľskými právami k účtu je ďalej oprávnený umožniť prístup do podnikateľského účtu Partnera iným Používateľom a priradiť im zodpovedajúcu rolu (rolu OWNER alebo inú rolu s nižšou úrovňou oprávnení) v rámci podnikateľského účtu Partnera. S uvedeným Partner bezvýhradne súhlasí.

4.9.

Používateľ je oprávnený spravovať viacero podnikateľských účtov rôznych Partnerov, s čím LURITY bezvýhradne súhlasí

4.10.

Partner ako jedinečný podnikateľský subjekt môže mať v systéme LURITY iba jeden podnikateľský účet. Unikátnosť podnikateľského účtu ju zabezpečená obchodným menom a identifikačným číslom spoločnosti (tzv. IČO v prípade SK spoločností).

4.11.

Partner je oprávnený používať vo svojom podnikateľskom účte okrem svojho Obchodného názvu, aj logo Partnera v podobe, v akej ho štandardne používa vo vzťahu k verejnosti, avšak len vo formáte a rozlíšení stanovenom technickými podmienkami LURITY prístupnými v používateľskom rozhraní. Logo Partnera nesmie obsahovať akékoľvek reklamné informácie (napr. slogan, odkaz na zľavovú akciu atď.), prípadne grafické označenie rovnaké alebo podobné s označením používaným LURITYom. Partner nie je oprávnený použiť ako svoje logo v systéme LURITY také označenie, ku ktorým nevlastní práva alebo ktoré by mohli zasahovať do práv tretích osôb k označeniam. Partner nesie plnú zodpovednosť za škodu spôsobenú použitím označenia v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. LURITY si vyhradzuje právo z podnikateľského účtu Partnera alebo Používateľa odstrániť akékoľvek logo, a to aj bez uvedenia dôvodu.

4.12.

LURITY je oprávnený ale nie povinný overiť pravdivosť údajov v podnikateľskom účte Partnera z verejne dostupných zdrojov alebo v rámci overenia Partnera telefonicky/emailom kontaktovať

4.13.

Partner je povinný udržiavať svoje identifikačné a kontaktné údaje zadané v rámci podnikateľského účtu neustále aktuálne. V prípade porušenia tejto povinnosti môže dochádzať ku zmäteniu alebo klamaniu koncových zákazníkov.

5. Platobné podmienky

5.1.

Všetky transakcie v systéme LURITY sú realizované z kreditov (ďalej len „Kredit“).

5.2.

Partner môže kredity v systéme LURITY nadobudnúť ich nákupom, kreditným voucherom od LURITY alebo predajom voľného mediálneho priestoru.

5.3.

Kredity sú splatné vždy v prvý deň kalendárneho týždňa (pondelok) a sú automaticky stiahnuté z kreditnej karty Partnera, zadanej cez Administračné rozhranie do platobnej brány Braintree https://www.braintreegateway.com/

5.4.

Pri nákupe alebo predaji kreditov sa k celkovej výške nákupu alebo predaja pripočíta DPH v zmysle platného zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.5.

LURITY je oprávnený výšku kreditov dodatočne meniť na základe reklamácií alebo iných zistených skutočností (napríklad v prípade zistenia že obrazovka Reklamného zariadenia bola počas prevádzkovej doby vypnutá, zakrytá iným objektom a pod.).

5.6.

LURITY je po spracovaní transakcie povinné automaticky poslať na kontaktný email Používateľov spravujúcich podnikateľský účet Partnera elektronické potvrdenie o výsledku spracovania transakcie.

5.7.

LURITY je po najneskôr do 14 dní od ukončenia kalenárneho mesiaca povinné automaticky poslať na kontaktný email Používateľov spravujúcich podnikateľský účet Partnera vyúčtovaciu faktúru ako daňový doklad.

5.8.

Partner a Používateľ súhlasia s tým, že vyúčtovanie o realizovaných platbách a vyúčtovacia faktúra za dodané reklamy budú vystavené v elektronickej podobe. Doručením dokumentov do osobného účtu používateľa sa považujú dokumenty za doručené Partnerovi.

5.9.

Partner je oprávnený svoj voľný kredit preinzerovať v systéme LURITY, alebo si ho nechať vyplatiť na svoj bankový účet, PayPal účet alebo kartu.

5.10.

Partner je oprávnený si nechať vyplatiť kredity na svoj účet alebo kartu maximálne do výšky preplatku a zárobku, tzn. nie je oprávnený si nechať vyplatiť kredit, ktorý pochádza z Voucherov.

5.11.

LURITY je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkami Používateľa a/alebo Partnera, s čím Používateľ a Partner výslovne súhlasia.

6. Práva a Povinnosti Používateľa a Partnera

6.1.

Používateľ a Partner sa pri využívaní systému LURITY zaväzujú:

a. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom systému LURITY obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný;

b. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom systému LURITY obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Používateľa alebo Partnera ak nemá na takéto použitie súhlas danej osoby;

c. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom systému LURITY akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie systému LURITY alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;

d. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Systému LURITY zavádzajúce alebo falošné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl u ostatných užívateľov alebo zakryť pôvod prenášanej správy;

e. používať systém LURITY výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto VOP a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

f. ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne systém LURITY alebo jej časť tretím osobám bez súhlasu LURITY (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie systému LURITY akokoľvek nezaťažiť;

6.2.

Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k systému LURITY a akejkoľvek jeho časti, obsahu systému LURITY, ochranným známkam a logám systému LURITY je výlučne LURITY.

6.3.

Akceptovaním týchto VOP a používaním systému LURITY Používateľ a ani Partner nenadobúda akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k systému LURITY (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do systému LURITY, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie systému LURITY, systém LURITY alebo jeho kópie ďalej distribuovať a pod.). Systém LURITY a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí systému LURITY sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie systému LURITY inak ako v súlade s týmito VOP vyžaduje písomný súhlas LURITY. Používateľa a ani Partner nie sú oprávnený bez súhlasu Partnera používať značky a logo LURITY ani používať iné grafické prvky systému LURITY.

6.4.

Partner a ani Používateľ nie sú oprávnení meniť zdrojový alebo strojový kód systému LURITY a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jeho funkcionalít. Systém LURITY nie je poskytovaný pod niektorou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

6.5.

Partner a Používateľ zodpovedajú za akýkoľvek obsah, ktorý do systému LURITY poskytnú; zodpovedajú najmä za to, že k takémuto obsahu majú právo, ktoré ich oprávňuje takýto obsah do systému LURITY nahrať. Všetky práva Partnera a Používateľa k takémuto obsahu zostávajú zachované (vrátane práv duševného vlastníctva). LURITY si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý bude so systému LURITY pridaný.

6.6.

Partner a Používateľ udeľujú LURITY nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu do systému LURITY nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu za účelom šírenia reklamy. Partner a Používateľ súhlasia, že LURITY je oprávnený v rozsahu podľa predchádzajúcej vety licenciu postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

6.7.

V prípade ak akýkoľvek obsah umiestnený do systému LURITY porušuje práva tretích strán, prípadne Používateľa alebo Partnera, môže sa osoba domnievajúca sa že jej práva boli porušené túto skutočnosť oznámiť LURITYovi a žiadať odstránenie takéhoto obsahu zo systému LURITY. LURITY nie je povinný vyhovieť žiadosti ak:

a. Sťažovateľ nepredloží všetky svoje identifikačné údaje alebo identifikačné údaje vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, vrátane kontaktných údajov;

b. Sťažovateľ dostatočne vierohodne nepreukáže, že on alebo osoba, ktorú zastupuje, je vlastníkom alebo držiteľom práv k obsahu;

c. Sťažovateľ dostatočne presne neidentifikuje obsah, ktorý porušuje jeho práva alebo práva osoby ktorú zastupuje;

d. Sťažovateľ nepredloží ním podpísané vyhlásenie, že podľa jeho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiada stiahnuť alebo obmedziť porušuje jeho práva alebo práva osoby ktorú zastupuje a že nahradí LURITYovi akúkoľvek škodu a náklady, ktoré môžu v dôsledku toho, že žiadosti bude vyhovené vzniknúť;

e. Sťažovateľ nepredloží písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že je oprávnený zastupovať osobu, o ktorej tvrdí že je držiteľom alebo vlastníkom práv, ktoré sú porušované.

7. Práva a povinnosti LURITY

7.1.

LURITY nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah osobného účtu Používateľa alebo podnikateľského účtu Partnera alebo reklamy produktov Partnera.

7.2.

LURITY má právo dočasne alebo trvalo odstrániť akúkoľvek informáciu vloženú Partnerom alebo Používateľom do systému LURITY a to najmä v prípade, že nadobudne podozrenie o jej protiprávnej povahe alebo o jej rozpore s týmito VOP alebo OP ochrany súkromia.

7.3.

LURITY je oprávnený viesť databázu Partnerov a Používateľom, obsahujúcu ich identifikáciu, kontaktné údaje, zoznam produktov, zoznam a štatistiky Reklamných zariadení prevádzkovaných Partnerom a tieto zobrazovať v systéme LURITY aj po vymazaní podnikateľského účtu alebo osobného účtu alebo po ukončení zmluvného vzťahu s Partnerom alebo Používateľom z akéhokoľvek dôvodu. Tým nie sú dotknuté povinnosti LURITY v oblasti ochrany osobných údajov podľa OP Ochrany súkromia v systéme LURITY.

7.4.

LURITY je okrem prípadov uvedených vyššie v tých VOP oprávnený dočasne alebo aj trvalo zablokovať alebo úplne zrušiť podnikateľský účet Partnera alebo osobný účet Používateľa v prípade porušenia (alebo podozrenia na porušenie) akýchkoľvek povinností stanovených týmito VOP, najmä však porušenia nasledovných podmienok:

a. porušenie zákazu duplicitného vedenia účtov jedného podnikateľského subjektu;

b. porušenie zákazu vedenia podvodného podnikateľského alebo osobného účtu;

c. porušovanie pravidiel inzercie;

d. porušovanie predpisov na ochranu spotrebiteľa zo strany Partnera alebo Používateľa;

e. porušenie pravidiel prevádzky Reklamných zariadení;

f. porušenie povinnosti vykonávať aktualizáciu identifikačných a kontaktných údajov Používateľa a Partnera;

7.5.

V prípade zrušenia alebo pozastavenia fungovania systému LURITY môže byť firemný účet Partnera zablokovaný alebo zrušený Partnerovi môže byť zamedzený prístup k samotnému firemnému účtu, súborom a inému obsahu firemného účtu. Pri zablokovaní alebo zrušení firemného účtu nie je LURITY povinný odstrániť zo servera kópie súborov a iného obsahu firemného účtu. LURITY nie je povinný po zrušení firemného účtu sprístupniť Používateľovi pridaný obsah z účtu.

7.6.

LURITY neručí za to, že systém LURITY bude fungovať vždy včas, bez prerušenia a bez chýb, že prípadné chyby systému LURITY budú odstránené včas a riadne a neposkytuje ani záruku za akosť systému LURITY.

7.7.

LURITY, jeho riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania systému LURITY, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie systému LURITY, nemožnosti užívať systém LURITY, zmeny alebo zablokovania systému LURITY a to i v prípade, že boli na túto skutočnosť upozornení.

7.8.

LURITY má povinnosť všetky dotknuté osoby riadne informovať o spracúvaní ich osobných údajov v zmysle článku 12 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Informácie o ochrane súkromia podľa článku 12 a nasl. GDPR je LURITY povinné zverejniť na svojej webstránke.

7.9.

Používateľ a Partner týmto dávajú LURITY výslovný súhlas s tým, aby v prípade akejkoľvek kontroly zo strany orgánov verejnej moci mohol poskytnúť orgánom verejnej moci všetky a akékoľvek dokumenty, údaje a iné informácie, ktoré mu boli Používateľom alebo Partnerov sprístupnené. Sprístupnením informácií, údajov a dokumentov sa rozumie aj ich nahranie do systému LURITY prostredníctvom používateľského rozhrania v Používateľskom alebo Partnerskom účte.

7.10.

LURITY zároveň nie je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách o obchodnom vzťahu medzi LURITY, Používateľom a Partnerom, v prípade, ak by nesprístupnením informácií mohlo dôjsť k ohrozeniu dobrého mena LURITY.

8. Záverečné ustanovenia

8.1.

Toto znenie VOP je platné a účinné od 3.10.2018.

8.2.

LURITY a Partner sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.3.

LURITY má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby systému LURITY bez predchádzajúceho upozornenia Partnerov alebo Používateľov, ako aj bez ich súhlasu.

8.4.

LURITY je oprávnené kedykoľvek meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia VOP. Používateľ a Partner budú o novom znení VOP informovaný pri nasledovnom prihlásení sa do administračného rozhrania systému LURITY, kedy bude zároveň vyzvaný na ich odsúhlasenie.

8.5.

Tieto VOP sú Používateľom a Partnerom poskytnuté v podobe umožňujúcej vytvorenie ich kópie pre vlastnú potrebu formou skopírovania textu, stiahnutia webstránky alebo vytvorením printscreenu.

8.6.

Používatelia a Partneri nie sú oprávnení zverejňovať tieto VOP na svojich vlastných internetových stránkach v rovnakej alebo pozmenenej podobe alebo ich využívať pre iné účely než pre ktoré podľa týchto VOP.

Zaregistrujte sa,

vyplnte údaje a získajte až

30€ kredit

na reklamnú kampaň

registrovať