TATO PRAVIDLA PRIVACY POLICY vychází ze SLOVENSKÉHO ZÁKONA:

Na základě jakého NAŘÍZENÍ JE TATO INFORMAČNÍ POVINNOST?
Podle článků 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "GDPR") (dále jen "Informační povinnost ")

KDO je provozovatelem MÝCH OSOBNÍCH DAT?
Provozovatelem Vašich osobních údajů je:
LURITY, s.r.o., sídlo: Bajzova 12, 82108 Bratislava, IČO: 50 641 905, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka číslo 116480 / B (dále jen "Provozovatel")
KONTAKT: hello@lurity.com | +421 800 232 710

NA KOHO SE V PŘÍPADĚ dotaz MOHU OBRACET?
Záleží nám na ochraně Vašeho soukromí. V případě dotazů nebo dotazů k ochraně Vašich osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na odpovědnou osobu Provozovatele:

Jméno a příjmení: Adriana Tiefenbachová

Kontaktní údaje: adriana.tiefenbachova@lurity.com | +421 800 232 710

PRO KOHO JE TATO INFORMAČNÍ POVINNOST URČENA?
Tato informační povinnost je určena:
návštěvníkům veřejných prostor, kde Provozovatel provádí monitorování prostřednictvím kamerového systému (dále jen "Návštěvník veřejných prostor"),
• fyzickým osobám - inzerentům registraci svou reklamní kampaň v systému LURITY (dále jen "Inzerent") nebo
• fyzickým osobám, jejichž inzerent pověřil registrovat reklamní kampaň v systému LURITY (dále jen "Osoba pověřená inzerentům").
• fyzickým osobám - dodavatelem nebo odběratelem, které vstupují nebo vstoupily s Provozovatelem do záväzkovoprávneho vztahu (dále jen "Dodavatelé / Odběratelé")
• fyzickým osobám, jejichž Dodavatel pověřil vstoupit do záväzkovoprávneho vztahu jménem Dodavatele (dále jen "Osoba pověřená dodavatelem / odběratelem")
• návštěvníkům webových stránek, kde Provozovatel používá cookies potřebné k poskytování funkčnosti stránky a vylepšování uživatelské zkušenosti (dále jen "Návštěvník webové stránky").
• Jiným dotyčným osobám, jejichž osobní údaje Provozovatel zpracovává na základě zvláštního právního předpisu nebo oprávněného zájmu Provozovatele (odesílatelé a příjemci korespondence Provozovatele; uchazeči o zaměstnání; dotyčné osoby, které vykonávají svá práva podle GDPR)

V JAKÝCH SITUACÍCH MOJE zpracovávají osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu pouze v případech, kdy nám platné právní předpisy takové zpracování povolují. Osobní údaje, které nám poskytujete na základě smlouvy, zvláštního předpisu nebo na základě oprávněného zájmu, nám musíte poskytnout, v opačném případě nebudeme moci splnit Vaše ani naše povinnosti určené pro daný účel.
Bez Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v těchto případech a na základě těchto právních základů:
• Pokud jste Návštěvníkům veřejných prostor ve kterých provádíme monitorování prostřednictvím kamerového systému, Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně za účelem aplikovaného výzkumu z oblasti marketingu, tzv. tvorba agregovaných anonymních statistik výkonnosti off-line reklamních kampaní.
• Pokud jste Návštěvníkům webových stránek, Vaše osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu na sledování návštěvnosti webové stránky Provozovatele.
• Pokud jste odesílatelem a příjemcem korespondence Provozovatele, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zvláštního právního predpisu.2
• Pokud jste dotyčnou osobou vykonávající svá práva podle GDPR, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu Provozovatele na dosažení souladu s GDPR.
• Pokud jste Inzerentům, při registraci vaší reklamní kampaně v systému LURITY je zpracovávání Vašich osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy mezi Vámi (dotyčnou osobou) a Provozovatelem. Tyto osobní údaje používáme výhradně pro účely plnění smluvních povinností, mezi které patří i poskytnutí zákaznické podpor

• Pokud jste Osobou pověřenou inzerentem, při registraci reklamní kampaně Inzerenta v systému LURITY je zpracovávání Vašich osobních údajů nezbytné pro účely oprávněného zájmu Provozovatele, kterým je plnění smlouvy mezi inzerentem a Provozovatelem. Tyto osobní údaje používáme výhradně pro účely plnění smluvních povinností, mezi které patří i poskytnutí zákaznické podpory.
• Pokud jste Dodavatelem / Zákazníkem, při uzavírání záväzkovoprávneho vztahu a po uzavření záväzkovoprávneho vztahu je zpracovávání Vašich osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy mezi Vámi (dotyčnou osobou) a Provozovatelem. Tyto osobní údaje používáme výhradně pro účely plnění smluvních povinností, mezi které patří i poskytnutí zákaznické podpory.
• Pokud jste Osobou pověřenou dodavatelem / odběratelem, při uzavírání záväzkovoprávneho vztahu a po uzavření záväzkovoprávneho vztahu je zpracovávání Vašich osobních údajů nezbytné pro účely oprávněného zájmu Provozovatele, kterým je plnění smlouvy mezi dodavatelem / odběratelem a Provozovatelem.
• Pokud jste příjemcem nebo odesílatelem korespondence Provozovatele Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zvláštního právního predpisu.2
• Pokud jste Návštěvníkům webových stránek Provozovatele Vaše osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu na sledování návštěvnosti webové stránky Provozovatele.
• Pokud jste uchazečem o zaměstnání u Provozovatele, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zvláštních právních předpisů.3
• Pokud jste dotyčnou osobou vykonávající svá práva podle GDPR, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu Provozovatele na dosažení souladu s GDPR.

2 zákon č. 395/2002 Sb. o archivnictví a spisové a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
3 zákon č. 311/2001 Sb. Zákoník práce v platném znění; zákon č. 55/2017 Sb.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O MNĚ zpracovává?
Vaše osobní údaje zpracováváme v těchto případech a v tomto rozsahu:
• Pokud jste Návštěvníkům veřejných prostor, zpracováváme o Vás následující osobní údaje:
1. Odhad věku a pohlaví na základě obličejových rysů;
2. Čas začátku interakce a čas ukončení Vaší interakce s reklamní obrazovkou;
3. Vzdálenost obličeje od zařízení;
Při zpracovávání těchto osobních údajů nezjišťujeme Vaši totožnost. Údaje používáme výhradně pro statistické účely.
Tyto údaje jsou uloženy na serveru našeho poskytovatele serveru, který splňuje mezinárodní bezpečnostní normy, a to nejvýše po dobu 180 dní.
• Pokud jste Inzerentům nebo Osobou pověřenou Inzerentům, při Vaší registraci do systému LURITY běžné osobní údaje, zejména kontaktní údaje jako jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.
• Pokud jste Dodavatelem / Zákazníkem nebo Osobou pověřenou dodavatelem / odběratelem, při uzavírání záväzkovoprávnych vztahů a po uzavření záväzkovoprávnych vztahů s Provozovatelem zpracováváme všechny Vaše osobní údaje potřebné k uzavření záväzkovoprávnych vztahů (běžné osobní údaje - kontaktní a identifikační údaje) a jiné údaje nezbytné pro dosažení účelu záväzkovoprávnych vztahů.
• Pokud jste příjemcem a / nebo odesílatelem korespondence Provozovatele, zpracováváme o Vás Vaše běžné osobní údaje jako jsou titul, jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a jiné údaje nezbytné pro plnění našich povinností podle zvláštních právních predpisov.2
• Pokud jste Návštěvníkům webové stránky, zpracováváme vaši IP adresu a cookies.
• Pokud jste uchazečem o zaměstnání u Provozovatele, zpracováváme o Vás běžné osobní údaje, zejména kontaktní údaje a osobní údaje uvedené v životopisu a / nebo motivačním dopise.
• Pokud jste dotyčnou osobou vykonávající svá práva podle GDPR u Provozovatele, zpracováváme o Vás osobní údaje nezbytné pro vedení evidence a plnění povinností podle GDPR (běžné osobní údaje - identifikační údaje, kontaktní údaje apod.) A jiné údaje, které jste nám poskytli v rámci Vaší žádosti.


2 zákon č. 395/2002 Sb. o archivnictví a spisové a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

PO JAKOU DOBU MOJE zpracovávají osobní údaje?
Vaše osobní údaje uchováváme nejvíce, dokud je to nutné k naplnění uvedených účelů. Při uchovávání osobních údajů se řídíme zvláštními předpisy, které nám stanovují lhůty uložení a / nebo základními zásadami GDPR ohledně uchovávání a likvidace osobních údajů.
V případě pokud jste návštěvníky veřejných prostor ve kterých provádíme monitorování prostřednictvím kamerového systému, tyto údaje jsou uloženy na serveru našeho poskytovatele serveru, který splňuje mezinárodní bezpečnostní normy, a to nejvýše po dobu 180 dní.

Z JAKÝCH ZDROJŮ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZÍ?
Pokud jste Návštěvníkům veřejných prostor, zdrojem Vašich osobních údajů jsou inteligentní reklamní obrazovky.
V ostatních případech zpracováváme údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jste nám je oznámili v průběhu naší spolupráce nebo nám je poskytla jiná osoba Inzerenta.

KDO JE PŘÍJEMCEM MÝCH OSOBNÍCH DAT?
Dáváme do pozornosti, že osobní údaje o návštěvnících veřejných prostor neposkytujeme jiným subjektům než našim zprostředkovatelem (poskytovateli serveru a programátorem). Tyto osobní údaje se používají pro tvorbu anonymních statistik zhlédnutí reklamních kampaní. Anonymní statistiky zhlédnutí reklamních kampaní poskytujeme našim klientům (inzerentům). Anonymní statistiky neobsahují žádné Vaše osobní údaje, pouze agregované a anonymizované statistické údaje, z nichž Vás nelze nijak identifikovat.
Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
• Poskytovateli serveru - společnosti DigitalOcean EU B.V. - Zweigniederlassung Deutschland;
• Programátorem, kteří provádějí vývoj a údržbu zdrojového kódu softwaru.
• v nezbytném rozsahu jiným subjektům v případech, kdy nám povinnost poskytnutí Vašich osobních údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné k ochraně našich oprávněných zájmů.
V ostatních případech (pokud se nejedná o návštěvníky veřejných prostorů) Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
• našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizace smluvních vztahů (poskytovateli serveru, externí účetní firmě, programátorem a pod.)
• jiným subjektům v případech, kdy nám povinnost poskytnutí Vašich osobních údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné k ochraně našich oprávněných zájmů.

Přenáší MOJE OSOBNÍ ÚDAJE AJ DO TŘETÍCH ZEMÍ?
Vaše osobní údaje neposkytujeme do třetích zemí mimo EU.

JAKÉ JSOU MOJE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
• právo na přístup - můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.
• právo na opravu - můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
• právo na výmaz - můžete nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány;
2. v minulosti jste nám na zpracovávání poskytli souhlas, který odvoláte a my zároveň nejsme oprávněn zpracovávat předmětné osobní údaje bez Vašeho souhlasu;
3. namítáte vůči zpracování prováděném ve specifických situacích podle GDPR (úloha realizována ve veřejném zájmu, oprávněný zájem Provozovatele nebo profilování) a nad vašimi zájmy, právy a svobodami nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo
4. namítáte vůči zpracování pro účely přímého marketingu;
5. osobní údaje zpracovány nezákonně;
6. osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva EU nebo práva Členského Státu, kterému Provozovatel podléhá;
7. osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle GDPR.
• právo na omezení zpracování - můžete Provozovatele požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

1. popřeli jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost údajů ověřit;
2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
3. provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete k určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
4. vznesli jste námitky proti zpracování Vašich osobních údajů ve specifických situacích podle GDPR (úloha realizována ve veřejném zájmu, oprávněný zájem Provozovatele nebo profilování), a to dokud nebude ověřeno, že oprávněné důvody Provozovatele převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
• právo na přenositelnost údajů - jestliže zpracováváme Vaše osobní údaje na základě
1. vašeho souhlasu nebo
2. je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou,
a zároveň jde o zpracovávání automatizovanými prostředky zpracování, máte právo žádat o přenesení osobních údajů k jinému provozovateli. To platí tehdy, pokud jste osobní údaje poskytli Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tímto právem nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
• právo vznášet námitky - můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Provozovatele pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Provozovatele a vždy, když Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu, včetně profilování.
• právo podat stížnost - máte právo podat stížnost na kontrolním orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.
Vaše práva mohou být omezeny relevantním právem EU nebo Členského Státu.
Dotyčná osoba si může uplatnit svá práva ústně, písemně nebo elektronicky, přes výše uvedené kontaktní údaje. Pokud dotyčná osoba požádá o výkon práva, je povinna Provozovateli prokázat svou totožnost.

1 zákon č. 172/2005 Sb. o organizaci státní podpory výzkumu a vývoje v platném znění .; směrnice Ministerstva školství České republiky č. 27/2006-R ze dne 21. prosince 2006 o soustavě oborů vědy a techniky a číselníku oborů vědy a techniky; přílohy č. 1 směrnice Ministerstva školství České republiky č. 27/2006-R ze dne 21. prosince 2006 o soustavě oborů vědy a techniky a číselníku oborů vědy a techniky.

2 zákon č. 395/2002 Sb. o archivnictví a spisové a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

3 zákon č. 311/2001 Sb. Zákoník práce v platném znění; zákon č. 55/2017 Sb.