NA ZÁKLADE AKÉHO NARIADENIA JE TÁTO INFORMAČNÁ POVINNOSŤ?
V zmysle článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) (ďalej len „Informačná povinnosť“)

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:
LURITY, s.r.o., sídlo: Bajzova 12, 82108 Bratislava, IČO: 50 641 905, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 116480/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
KONTAKT: hello@lurity.com | +421 800 232 710

NA KOHO SA V PRÍPADE DOTAZOV MÔŽEM OBRÁTIŤ?
Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. V prípade dotazov alebo otázok k ochrane Vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu Prevádzkovateľa:

Meno a priezvisko: Adriana Tiefenbachová

Kontaktné údaje: adriana.tiefenbachova@lurity.com | +421 800 232 710

PRE KOHO JE TÁTO INFORMAČNÁ POVINNOSŤ URČENÁ?
Táto informačná povinnosť je určená:
    • návštevníkom verejných priestorov, kde Prevádzkovateľ vykonáva monitorovanie prostredníctvom kamerového systému (ďalej len „Návštevník verejných priestorov“),
    • fyzickým osobám – inzerentom registrujúcim svoju reklamnú kampaň v systéme LURITY (ďalej len „Inzerent“) alebo
    • fyzickým osobám, ktorých inzerent poveril registrovať reklamnú kampaň v systéme LURITY (ďalej len „Osoba poverená inzerentom“).
    • fyzickým osobám – dodávateľom alebo odberateľom, ktoré vstupujú alebo vstúpili s Prevádzkovateľom do záväzkovoprávneho vzťahu (ďalej len „Dodávatelia/Odberatelia“)
    • fyzickým osobám, ktorých Dodávateľ poveril vstúpiť do záväzkovoprávneho vzťahu v mene Dodávateľa (ďalej len „Osoba poverená dodávateľom/odberateľom“)
    • návštevníkom webových stránok, kde Prevádzkovateľ používa cookies potrebné na poskytovanie funkčnosti stránky a vylepšovanie používateľskej skúsenosti (ďalej len „Návštevník webovej stránky“).
    • Iným dotknutým osobám, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe osobitného právneho predpisu alebo oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (odosielatelia a prijímatelia korešpondencie Prevádzkovateľa; uchádzači o zamestnanie; dotknuté osoby, ktoré vykonávajú svoje práva podľa GDPR)

V AKÝCH SITUÁCIÁCH MOJE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVATE?
Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel.
Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:
    • Ak ste Návštevníkom verejných priestorov v ktorých vykonávame monitorovanie prostredníctvom kamerového systému, Vaše osobné údaje spracúvame výlučne za účelom aplikovaného výskumu z oblasti marketingu, tzv. tvorba agregovaných anonymných štatistík výkonnosti off-line reklamných kampaní.
    • Ak ste Návštevníkom webových stránok, Vaše osobné údaje spracúvane na základe oprávneného záujmu na sledovaní návštevnosti webovej stránky Prevádzkovateľa.
    • Ak ste odosielateľom a prijímateľom korešpondencie Prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitného právneho predpisu.2
    • Ak ste dotknutou osobou vykonávajúcou svoje práva podľa GDPR, Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na dosiahnutí súladu s GDPR.
    • Ak ste Inzerentom, pri registrácií Vašej reklamnej kampane v systéme LURITY je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia zmluvy medzi Vami (dotknutou osobou) a Prevádzkovateľom. Tieto osobné údaje používame výhradne pre účely plnenia zmluvných povinností, medzi ktoré patrí aj poskytnutie zákazníckej podpory.
    • Ak ste Osobou poverenou inzerentom, pri registrácii reklamnej kampane Inzerenta v systéme LURITY je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je plnenie zmluvy medzi inzerentom a Prevádzkovateľom. Tieto osobné údaje používame výhradne pre účely plnenia zmluvných povinností, medzi ktoré patrí aj poskytnutie zákazníckej podpory.
    • Ak ste Dodávateľom/Odberateľom, pri uzatváraní záväzkovoprávneho vzťahu a po uzavretí záväzkovoprávneho vzťahu je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia zmluvy medzi Vami (dotknutou osobou) a Prevádzkovateľom. Tieto osobné údaje používame výhradne pre účely plnenia zmluvných povinností, medzi ktoré patrí aj poskytnutie zákazníckej podpory.
    • Ak ste Osobou poverenou dodávateľom/odberateľom, pri uzatváraní záväzkovoprávneho vzťahu a po uzavretí záväzkovoprávneho vzťahu je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je plnenie zmluvy medzi dodávateľom/odberateľom a Prevádzkovateľom.
    • Ak ste prijímateľom alebo odosielateľom korešpondencie Prevádzkovateľa Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitného právneho predpisu.2
    • Ak ste Návštevníkom webových stránok Prevádzkovateľa Vaše osobné údaje spracúvane na základe oprávneného záujmu na sledovaní návštevnosti webovej stránky Prevádzkovateľa.
    • Ak ste uchádzačom o zamestnanie u Prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitných právnych predpisov.3
    • Ak ste dotknutou osobou vykonávajúcou svoje práva podľa GDPR, Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na dosiahnutí súladu s GDPR.


2 zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení; zákon č. 55/2017 Z. z.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O MNE SPRACÚVATE?
Vaše osobné údaje spracúvame v týchto prípadoch a v tomto rozsahu:
    • Ak ste Návštevníkom verejných priestorov, spracúvame o Vás nasledovné osobné údaje:
    1. Odhad veku a pohlavia na základe tvárových čŕt; 
    2. Čas začiatku interakcie a čas ukončenia Vašej interakcie s reklamnou obrazovkou;
    3. Vzdialenosť Vašej tváre od zariadenia;
Pri spracúvaní týchto osobných údajov nezisťujeme Vašu totožnosť. Údaje používame výhradne na  štatistické účely.
Tieto údaje sú uložené na serveri nášho poskytovateľa servera, ktorý spĺňa medzinárodné bezpečnostné normy, a to najviac po dobu 180 dní.
    • Ak ste Inzerentom alebo Osobou poverenou Inzerentom, pri Vašej registrácií do systému LURITY bežné osobné údaje, najmä kontaktné údaje ako meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa.
    • Ak ste Dodávateľom/Odberateľom alebo Osobou poverenou dodávateľom/odberateľom, pri uzatváraní záväzkovoprávnych vzťahov a po uzavretí záväzkovoprávnych vzťahov s Prevádzkovateľom spracúvame všetky Vaše osobné údaje potrebné na uzavretie záväzkovoprávnych vzťahov (bežné osobné údaje – kontaktné a identifikačné údaje) a iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu záväzkovoprávnych vzťahov.
    • Ak ste prijímateľom a/alebo odosielateľom korešpondencie Prevádzkovateľa, spracúvame o Vás Vaše bežné osobné údaje ako sú titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a iné údaje nevyhnutné na plnenie našich povinností podľa osobitných právnych predpisov.2
    • Ak ste Návštevníkom webovej stránky, spracúvame vašu IP adresu a súbory cookies.
    • Ak ste uchádzačom o zamestnanie u Prevádzkovateľa, spracúvame o Vás bežné osobné údaje, najmä kontaktné údaje a osobné údaje uvedené v životopise a/alebo motivačnom liste.
    • Ak ste dotknutou osobou vykonávajúcou svoje práva podľa GDPR u Prevádzkovateľa, spracúvame o Vás osobné údaje nevyhnutné na vedenie evidencie a plnenie povinností podľa GDPR (bežné osobné údaje – identifikačné údaje, kontaktné údaje a pod.) a iné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci Vašej žiadosti.


2 zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PO AKÚ DOBU MOJE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVATE?
Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie uvedených účelov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.
V prípade ak ste návštevníkov verejných priestorov v ktorých vykonávame monitorovanie prostredníctvom kamerového systému, tieto údaje sú uložené na serveri nášho poskytovateľa servera, ktorý spĺňa medzinárodné bezpečnostné normy, a to najviac po dobu 180 dní.

Z AKÝCH ZDROJOV MOJE OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?
Ak ste Návštevníkom verejných priestorov, zdrojom Vašich osobných údajov sú inteligentné reklamné obrazovky.
V ostatných prípadoch spracúvame údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce alebo nám ich poskytla iná osoba Inzerenta.

KTO JE PRÍJEMCOM MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Dávame do pozornosti, že osobné údaje o Návštevníkoch verejných priestorov neposkytujeme iným subjektom než našim sprostredkovateľom (poskytovateľovi servera a programátorom). Tieto osobné údaje sa používajú na tvorbu anonymných štatistík vzhliadnutí reklamných kampaní. Anonymné štatistiky vzhliadnutí reklamných kampaní poskytujeme našim klientom (inzerentom). Anonymné štatistiky neobsahujú žiadne Vaše osobné údaje, iba agregované a anonymizované štatistické údaje, z ktorých Vás nie je možné nijak identifikovať.
Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
    • Poskytovateľovi servera – spoločnosti DigitalOcean EU B.V. - Zweigniederlassung Deutschland;
    • Programátorom, ktorí vykonávajú vývoj a údržbu zdrojového kódu softvéru.
    • v nevyhnutnom rozsahu iným subjektom v prípadoch, kedy nám povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov.
V ostatných prípadoch (ak sa nejedná o návštevníkov verejných priestorov) Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
    • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizácie zmluvných vzťahov (poskytovateľovi servera, externej účtovníckej firme, programátorom a pod.)
    • iným subjektom v prípadoch, kedy nám povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov.

PRENÁŠATE MOJE OSOBNÉ ÚDAJE AJ DO TRETÍCH KRAJÍN?
Vaše osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín mimo EÚ.

AKÉ SÚ MOJE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
    • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame.
    • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
    • právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
    1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
    2. v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme oprávnený spracúvať predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;
    3. namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
    4. namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
    5. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
    6. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
    7. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.
    • právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
    1. popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
    2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
    3. prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
    4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
    • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe
    1. vášho súhlasu alebo
    2. je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,
a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
    • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
    • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.
Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná Prevádzkovateľovi preukázať svoju totožnosť.


1 zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v platnom znení.; smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky; prílohy č. 1 k smernici Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky.

2 zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení; zákon č. 55/2017 Z. z.

TATO PRAVIDLA PRIVACY POLICY vychází ze SLOVENSKÉHO ZÁKONA:

Na základě jakého NAŘÍZENÍ JE TATO INFORMAČNÍ POVINNOST?
Podle článků 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "GDPR") (dále jen "Informační povinnost ")

KDO je provozovatelem MÝCH OSOBNÍCH DAT?
Provozovatelem Vašich osobních údajů je:
LURITY, s.r.o., sídlo: Bajzova 12, 82108 Bratislava, IČO: 50 641 905, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka číslo 116480 / B (dále jen "Provozovatel")
KONTAKT: hello@lurity.com | +421 800 232 710

NA KOHO SE V PŘÍPADĚ dotaz MOHU OBRACET?
Záleží nám na ochraně Vašeho soukromí. V případě dotazů nebo dotazů k ochraně Vašich osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na odpovědnou osobu Provozovatele:

Jméno a příjmení: Adriana Tiefenbachová

Kontaktní údaje: adriana.tiefenbachova@lurity.com | +421 800 232 710

PRO KOHO JE TATO INFORMAČNÍ POVINNOST URČENA?
Tato informační povinnost je určena:
návštěvníkům veřejných prostor, kde Provozovatel provádí monitorování prostřednictvím kamerového systému (dále jen "Návštěvník veřejných prostor"),
• fyzickým osobám - inzerentům registraci svou reklamní kampaň v systému LURITY (dále jen "Inzerent") nebo
• fyzickým osobám, jejichž inzerent pověřil registrovat reklamní kampaň v systému LURITY (dále jen "Osoba pověřená inzerentům").
• fyzickým osobám - dodavatelem nebo odběratelem, které vstupují nebo vstoupily s Provozovatelem do záväzkovoprávneho vztahu (dále jen "Dodavatelé / Odběratelé")
• fyzickým osobám, jejichž Dodavatel pověřil vstoupit do záväzkovoprávneho vztahu jménem Dodavatele (dále jen "Osoba pověřená dodavatelem / odběratelem")
• návštěvníkům webových stránek, kde Provozovatel používá cookies potřebné k poskytování funkčnosti stránky a vylepšování uživatelské zkušenosti (dále jen "Návštěvník webové stránky").
• Jiným dotyčným osobám, jejichž osobní údaje Provozovatel zpracovává na základě zvláštního právního předpisu nebo oprávněného zájmu Provozovatele (odesílatelé a příjemci korespondence Provozovatele; uchazeči o zaměstnání; dotyčné osoby, které vykonávají svá práva podle GDPR)

V JAKÝCH SITUACÍCH MOJE zpracovávají osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu pouze v případech, kdy nám platné právní předpisy takové zpracování povolují. Osobní údaje, které nám poskytujete na základě smlouvy, zvláštního předpisu nebo na základě oprávněného zájmu, nám musíte poskytnout, v opačném případě nebudeme moci splnit Vaše ani naše povinnosti určené pro daný účel.
Bez Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v těchto případech a na základě těchto právních základů:
• Pokud jste Návštěvníkům veřejných prostor ve kterých provádíme monitorování prostřednictvím kamerového systému, Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně za účelem aplikovaného výzkumu z oblasti marketingu, tzv. tvorba agregovaných anonymních statistik výkonnosti off-line reklamních kampaní.
• Pokud jste Návštěvníkům webových stránek, Vaše osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu na sledování návštěvnosti webové stránky Provozovatele.
• Pokud jste odesílatelem a příjemcem korespondence Provozovatele, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zvláštního právního predpisu.2
• Pokud jste dotyčnou osobou vykonávající svá práva podle GDPR, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu Provozovatele na dosažení souladu s GDPR.
• Pokud jste Inzerentům, při registraci vaší reklamní kampaně v systému LURITY je zpracovávání Vašich osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy mezi Vámi (dotyčnou osobou) a Provozovatelem. Tyto osobní údaje používáme výhradně pro účely plnění smluvních povinností, mezi které patří i poskytnutí zákaznické podpor

• Pokud jste Osobou pověřenou inzerentem, při registraci reklamní kampaně Inzerenta v systému LURITY je zpracovávání Vašich osobních údajů nezbytné pro účely oprávněného zájmu Provozovatele, kterým je plnění smlouvy mezi inzerentem a Provozovatelem. Tyto osobní údaje používáme výhradně pro účely plnění smluvních povinností, mezi které patří i poskytnutí zákaznické podpory.
• Pokud jste Dodavatelem / Zákazníkem, při uzavírání záväzkovoprávneho vztahu a po uzavření záväzkovoprávneho vztahu je zpracovávání Vašich osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy mezi Vámi (dotyčnou osobou) a Provozovatelem. Tyto osobní údaje používáme výhradně pro účely plnění smluvních povinností, mezi které patří i poskytnutí zákaznické podpory.
• Pokud jste Osobou pověřenou dodavatelem / odběratelem, při uzavírání záväzkovoprávneho vztahu a po uzavření záväzkovoprávneho vztahu je zpracovávání Vašich osobních údajů nezbytné pro účely oprávněného zájmu Provozovatele, kterým je plnění smlouvy mezi dodavatelem / odběratelem a Provozovatelem.
• Pokud jste příjemcem nebo odesílatelem korespondence Provozovatele Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zvláštního právního predpisu.2
• Pokud jste Návštěvníkům webových stránek Provozovatele Vaše osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu na sledování návštěvnosti webové stránky Provozovatele.
• Pokud jste uchazečem o zaměstnání u Provozovatele, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zvláštních právních předpisů.3
• Pokud jste dotyčnou osobou vykonávající svá práva podle GDPR, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu Provozovatele na dosažení souladu s GDPR.

2 zákon č. 395/2002 Sb. o archivnictví a spisové a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
3 zákon č. 311/2001 Sb. Zákoník práce v platném znění; zákon č. 55/2017 Sb.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O MNĚ zpracovává?
Vaše osobní údaje zpracováváme v těchto případech a v tomto rozsahu:
• Pokud jste Návštěvníkům veřejných prostor, zpracováváme o Vás následující osobní údaje:
1. Odhad věku a pohlaví na základě obličejových rysů;
2. Čas začátku interakce a čas ukončení Vaší interakce s reklamní obrazovkou;
3. Vzdálenost obličeje od zařízení;
Při zpracovávání těchto osobních údajů nezjišťujeme Vaši totožnost. Údaje používáme výhradně pro statistické účely.
Tyto údaje jsou uloženy na serveru našeho poskytovatele serveru, který splňuje mezinárodní bezpečnostní normy, a to nejvýše po dobu 180 dní.
• Pokud jste Inzerentům nebo Osobou pověřenou Inzerentům, při Vaší registraci do systému LURITY běžné osobní údaje, zejména kontaktní údaje jako jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.
• Pokud jste Dodavatelem / Zákazníkem nebo Osobou pověřenou dodavatelem / odběratelem, při uzavírání záväzkovoprávnych vztahů a po uzavření záväzkovoprávnych vztahů s Provozovatelem zpracováváme všechny Vaše osobní údaje potřebné k uzavření záväzkovoprávnych vztahů (běžné osobní údaje - kontaktní a identifikační údaje) a jiné údaje nezbytné pro dosažení účelu záväzkovoprávnych vztahů.
• Pokud jste příjemcem a / nebo odesílatelem korespondence Provozovatele, zpracováváme o Vás Vaše běžné osobní údaje jako jsou titul, jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a jiné údaje nezbytné pro plnění našich povinností podle zvláštních právních predpisov.2
• Pokud jste Návštěvníkům webové stránky, zpracováváme vaši IP adresu a cookies.
• Pokud jste uchazečem o zaměstnání u Provozovatele, zpracováváme o Vás běžné osobní údaje, zejména kontaktní údaje a osobní údaje uvedené v životopisu a / nebo motivačním dopise.
• Pokud jste dotyčnou osobou vykonávající svá práva podle GDPR u Provozovatele, zpracováváme o Vás osobní údaje nezbytné pro vedení evidence a plnění povinností podle GDPR (běžné osobní údaje - identifikační údaje, kontaktní údaje apod.) A jiné údaje, které jste nám poskytli v rámci Vaší žádosti.


2 zákon č. 395/2002 Sb. o archivnictví a spisové a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

PO JAKOU DOBU MOJE zpracovávají osobní údaje?
Vaše osobní údaje uchováváme nejvíce, dokud je to nutné k naplnění uvedených účelů. Při uchovávání osobních údajů se řídíme zvláštními předpisy, které nám stanovují lhůty uložení a / nebo základními zásadami GDPR ohledně uchovávání a likvidace osobních údajů.
V případě pokud jste návštěvníky veřejných prostor ve kterých provádíme monitorování prostřednictvím kamerového systému, tyto údaje jsou uloženy na serveru našeho poskytovatele serveru, který splňuje mezinárodní bezpečnostní normy, a to nejvýše po dobu 180 dní.

Z JAKÝCH ZDROJŮ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZÍ?
Pokud jste Návštěvníkům veřejných prostor, zdrojem Vašich osobních údajů jsou inteligentní reklamní obrazovky.
V ostatních případech zpracováváme údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jste nám je oznámili v průběhu naší spolupráce nebo nám je poskytla jiná osoba Inzerenta.

KDO JE PŘÍJEMCEM MÝCH OSOBNÍCH DAT?
Dáváme do pozornosti, že osobní údaje o návštěvnících veřejných prostor neposkytujeme jiným subjektům než našim zprostředkovatelem (poskytovateli serveru a programátorem). Tyto osobní údaje se používají pro tvorbu anonymních statistik zhlédnutí reklamních kampaní. Anonymní statistiky zhlédnutí reklamních kampaní poskytujeme našim klientům (inzerentům). Anonymní statistiky neobsahují žádné Vaše osobní údaje, pouze agregované a anonymizované statistické údaje, z nichž Vás nelze nijak identifikovat.
Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
• Poskytovateli serveru - společnosti DigitalOcean EU B.V. - Zweigniederlassung Deutschland;
• Programátorem, kteří provádějí vývoj a údržbu zdrojového kódu softwaru.
• v nezbytném rozsahu jiným subjektům v případech, kdy nám povinnost poskytnutí Vašich osobních údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné k ochraně našich oprávněných zájmů.
V ostatních případech (pokud se nejedná o návštěvníky veřejných prostorů) Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
• našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizace smluvních vztahů (poskytovateli serveru, externí účetní firmě, programátorem a pod.)
• jiným subjektům v případech, kdy nám povinnost poskytnutí Vašich osobních údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné k ochraně našich oprávněných zájmů.

Přenáší MOJE OSOBNÍ ÚDAJE AJ DO TŘETÍCH ZEMÍ?
Vaše osobní údaje neposkytujeme do třetích zemí mimo EU.

JAKÉ JSOU MOJE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
• právo na přístup - můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.
• právo na opravu - můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
• právo na výmaz - můžete nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány;
2. v minulosti jste nám na zpracovávání poskytli souhlas, který odvoláte a my zároveň nejsme oprávněn zpracovávat předmětné osobní údaje bez Vašeho souhlasu;
3. namítáte vůči zpracování prováděném ve specifických situacích podle GDPR (úloha realizována ve veřejném zájmu, oprávněný zájem Provozovatele nebo profilování) a nad vašimi zájmy, právy a svobodami nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo
4. namítáte vůči zpracování pro účely přímého marketingu;
5. osobní údaje zpracovány nezákonně;
6. osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva EU nebo práva Členského Státu, kterému Provozovatel podléhá;
7. osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle GDPR.
• právo na omezení zpracování - můžete Provozovatele požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

1. popřeli jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost údajů ověřit;
2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
3. provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete k určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
4. vznesli jste námitky proti zpracování Vašich osobních údajů ve specifických situacích podle GDPR (úloha realizována ve veřejném zájmu, oprávněný zájem Provozovatele nebo profilování), a to dokud nebude ověřeno, že oprávněné důvody Provozovatele převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
• právo na přenositelnost údajů - jestliže zpracováváme Vaše osobní údaje na základě
1. vašeho souhlasu nebo
2. je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou,
a zároveň jde o zpracovávání automatizovanými prostředky zpracování, máte právo žádat o přenesení osobních údajů k jinému provozovateli. To platí tehdy, pokud jste osobní údaje poskytli Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tímto právem nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
• právo vznášet námitky - můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Provozovatele pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Provozovatele a vždy, když Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu, včetně profilování.
• právo podat stížnost - máte právo podat stížnost na kontrolním orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.
Vaše práva mohou být omezeny relevantním právem EU nebo Členského Státu.
Dotyčná osoba si může uplatnit svá práva ústně, písemně nebo elektronicky, přes výše uvedené kontaktní údaje. Pokud dotyčná osoba požádá o výkon práva, je povinna Provozovateli prokázat svou totožnost.

1 zákon č. 172/2005 Sb. o organizaci státní podpory výzkumu a vývoje v platném znění .; směrnice Ministerstva školství České republiky č. 27/2006-R ze dne 21. prosince 2006 o soustavě oborů vědy a techniky a číselníku oborů vědy a techniky; přílohy č. 1 směrnice Ministerstva školství České republiky č. 27/2006-R ze dne 21. prosince 2006 o soustavě oborů vědy a techniky a číselníku oborů vědy a techniky.

2 zákon č. 395/2002 Sb. o archivnictví a spisové a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

3 zákon č. 311/2001 Sb. Zákoník práce v platném znění; zákon č. 55/2017 Sb.